Meer weten of afspraak maken? 06 - 27 32 75 26 of info@bewust-vitaal.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist:                     Professional die dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt:                      Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger.
Arts:                          De huisarts, consultatiebureauarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres:     De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgevoerd.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Verwijzing

Indien er sprake is van dieetadvisering is een verwijzing van een (huis)arts gewenst. Sommige verzekeraars stellen dit ook verplicht. In geval van verwijzing zal er -met goedkeuring van cliënt- gerapporteerd worden naar de verwijzer aan het begin en eind van de behandeling.

Wanneer er geen verwijzing aanwezig is, zal de diëtist eerst een screening van 15 minuten uitvoeren om te bepalen of de diëtist de behandeling kan en mag aangaan.

Bij dieetadvisering vanuit de ketenzorg in de regio Apeldoorn dient een verwijzing via VipLive aanwezig te zijn.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient telefonisch (eventueel ingesproken op de voicemail) of via mail te worden gedaan. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip (of in geval van een afspraak op maandag: vóór het weekend/vrijdagmiddag 17.00 uur) geen bericht van verhindering aan de diëtist geeft, is de diëtist gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen (NoShow tarief). Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Artikel 5. Declaraties en tarieven

Zorgverzekering
Advisering door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. De vergoeding uit de basisverzekering komt ten laste van het eigen risico van de cliënt. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan er extra vergoeding zijn vanuit de aanvullende verzekering.

Declaraties voor dieetadvisering worden door de diëtist rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft. Dit is tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. Indien er recht is op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zal de diëtist dit ook rechtstreeks bij de zorgverzekeraars indienen.

De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht en tijd die besteed wordt aan het berekenen van de voeding, de eiwit- en energiebehoefte, het opstellen van een persoonlijk advies en het regelen van medische drinkvoeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Hierbij worden tarieven gehanteerd die zijn overeengekomen met de zorgverzekeraars.

Ketenzorg
Wanneer er sprake is van ketenzorg (samenwerking met de huisartsen voor de behandeling van diabetes, COPD en hart en vaatziekten) dan is de vergoeding via het huisartsenprogramma geregeld. Dit komt niet ten laste van het eigen risico van de cliënt. Per 12 maanden wordt 3 uur vergoed.

Vergoeding buiten zorgverzekering of ketenzorg
Indien dieetadvisering niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, of indien cliënt meer begeleiding wenst dan de door de zorgverzekeraar of ketenzorg vergoede behandeluren, komen de kosten van de begeleiding voor rekening van cliënt. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven zijn dan als volgt:

Consult Tarief
Intake - 60 minuten + individueel dieetvoorschrift* (15 of 30 minuten) € 100,00 - € 120,00
Vervolgconsult - 30 minuten € 40,00
Telefonisch consult - 15 minuten € 20,00
Individueel dieetvoorschrift* - per 15 minuten € 20,00
Toeslag huisbezoek € 30,50
NoShow tarief - per 15 minuten ingeplande tijd € 20,00

* Dit is de tijd voor het berekenen van de voeding, de eiwit- en energiebehoefte, het opstellen van een persoonlijk advies en het regelen van medische drinkvoeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Artikel 6. Betaling en incasso

De door de diëtist aan cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen die verband houden met de dieetadvisering dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Bij het uitblijven van betaling binnen de op de factuur gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Zolang cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Artikel 7. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Artikel 9. Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden gemeld bij het Klachtenloket Paramedici (KLP) via www.klachtenloketparamedici.nl. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP.

Artikel 10. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of mondeling (tijdens een gesprek) op de hoogte is gesteld. Tijd die nodig is voor afronding van de behandeling kan in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.

Artikel 12. Materialen van Diëtistenpraktijk Bewust Vitaal

De diëtist ondersteunt de behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan cliënt wordt verstrekt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk Bewust Vitaal te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Diëtistenpraktijk Bewust Vitaal.

KP nummer: 19102785989